صفحه اصلی > شورای اسلامی : بررسی اسفالت،فضا سازی،روشنایی بلوار چشمه سبز

بررسی اسفالت،فضا سازی،روشنایی بلوار چشمه سبز

حضور اعضای شورای اسلامی و شهردار محترم در بلوار چشمه سبز جهت بررسی برای اسفالت،فضا سازی،روشنایی با مشارکت اهالی جمعه۱۴۰۰/۰۶/۱۹