صفحه اصلی > شورای اسلامی : صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهرگلمكان مورخ 1400/8/5

صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهرگلمكان مورخ 1400/8/5

شناسايي افراد آسيب پذير، بي سرپرست و بد سرپرست اجتماعي و معرفي به اداره بهزيستي شهرستان