صفحه اصلی > شورای اسلامی : صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر گلمكان 1400/10/9

صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر گلمكان 1400/10/9

تصويب لاحيه شهرداري در خصوص احداث بلوار امام رضا (ع) حدفاصل امام رضا (ع) 24و26 شامل احداث كانال و جدول سازي و آسفالت با عنايت به بندهاي 1و25 قانون شهرداري ها

برگزاري مراسم يادبود سردار حاج قاسم سليماني با استناد به صورتجلسه دفتر امام جمعه محترم و بند 11 راهبردهاي اساسي از فصل اول ( راهبرد و سياست ها ) و بند ح تبصره 2 ماده 86 قانون ششم توسعه

اجراي طرح مميزي املاك توسط شهرداري در قالب (قانون نوسازي و عمران شهري ) با استناد به ماده قانون نوسازي و عمران شهري

تصويب در خصوص احداث و كفسازي در محل تقاطع خيابان چشمه سبز شمالي و مرواريد بر اساس بند 1 و 25 ماده 55 قانون شهرداري ها

تصويب لايحه شهرداري در خصوص ايجاد ميدان در محل تقاطع خيابان شهدا و استقلال بر اساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداري ها

تصويب لايحه شهرداري در خصوص اخداث چهارراه در محل تقاطع جاده ورودي روستاي اسجيل و كوشكان و امام رضا (ع)1 بر اساس بند 1 و25 ماده 55 قانون شهرداري ها