صفحه اصلی > شورای اسلامی : صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر گلمكان 1400/7/4

صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر گلمكان 1400/7/4

راه اندازي سايت رسمي شهرداري گلمكان بر اساس ماده 2 آئين نامه نحوه فعاليت و وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي

برگزاري جلسات مشترك شهرداري و شوراي اسلامي شهر با اداره آبفاي گلمكان به منظور رفع مشكلات شهري

تعويض شبكه فرسوده شهري با نظر كارشناسي شهرداري و اداره آبفاي گلمكان