صفحه اصلی > شورای اسلامی : صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر گلمكان مورخ 1400/6/13

صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر گلمكان مورخ 1400/6/13

معرفي آقاي عليرضا گلمكاني به عنوان عضو كميسيون ماده 100 ، آقاي رضا ضميري به عنوان عضو كميسيون ماده 77 و نماينده شوراي شهر گلمكان در شوراي شهرستان ،آقاي باقر باقري به عنوان عضو كميسيون تجديد نظر

استخدام مشاور به منظور تطبيق لوايح شهرداري و طرح هاي ارئه شده از سوي شورا اسلامي و پرداخت حق الزحمه مشاوردر پايان هر ماه

اقدام لازم جهت تكميل بازارچه بلوار امام رضا (ع) و واگذاري به افراد بي بضاعت و داراي صلاحيت جهت ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي