صفحه اصلی > شورای اسلامی : صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر گلمكان مورخ 1400/5/24

صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر گلمكان مورخ 1400/5/24

انتصاب آقاي علي اكبر خوشبخت نيا به عنوان سرپرست شهرداري گلمكان

طراحي ، مطالعه و نقشه برداري بلوار تخته چهارباغ توسط شهرداري

اجراي بلوار تخت چهارباغ به صورت مشاركتي با حضور شهرداري و مالكين و ساكنين و تدوين و ارسال آيين نامه شيوه مشاركت از سوي شهرداري و ارسال به شوراي اسلامي شهر گلمكان جهت تصويب

ممنوعيت هر گونه به كارگيري بدون مجوز تحت عنوان ماموريت ،انتقال و … با افراد فاقد رابطه كاري با شهرداري تا زمان تعيين شهردار از سوي ششمين دوره شوراي اسلامي شهر گلمكان

تعيين تعرفه عوارض خدمات و صدور پروانه در سال 1400 و تعيين بند هاي تشويقي و شيوه اجراي پروژه هاي خدمات شهري توسط شهرداري گلمكان