صفحه اصلی > اخبار : بازدید از روند ساخت درمانگاه شبانه روزی سروش عابدی

بازدید از روند ساخت درمانگاه شبانه روزی سروش عابدی

بازدید ریاست شورای اسلامی و شهردار محترم جناب مهندس خوشبخت نیا از روند ساخت درمانگاه شبانه روزی سروش عابدی شهر گلمکان