صفحه اصلی > اخبار : گریدر زدن و تسطیح خیابانهای سطح شهر. انتهای خیابان سرو و شهید مرحمتی ، خيابان هاي امام رضا(ع) و امام رضا(ع) ۱۵ و وردوی خیابان سفیر امید. (بهار)

گریدر زدن و تسطیح خیابانهای سطح شهر. انتهای خیابان سرو و شهید مرحمتی ، خيابان هاي امام رضا(ع) و امام رضا(ع) ۱۵ و وردوی خیابان سفیر امید. (بهار)