صفحه اصلی > اخبار : عمليات شن نمك پاشي و برف روبي معابر سطح شهر

عمليات شن نمك پاشي و برف روبي معابر سطح شهر

آماده باش نيروهاي خدمات شهر و عمليات شن نمك پاشي و برف روبي معابر سطح شهر گلمكان .