صفحه اصلی > اخبار : صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر گلمكان مورخ 1400/11/11

صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر گلمكان مورخ 1400/11/11

تصويب ماده 32 رسيدگي به تخلفات رانندگي ، ماده 2 آئين نامه مديريت حمل و نقل بار مسافر در شهر و حومه ، ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 توسط شهرداري

تصويب طرح شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري هاي كشور با استناد به ماده 80 قانون تشكيلات وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي شهر

تصويب و اجراي بودجه سال 1401 شهرداري بر اساس بند12 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و ماده 23 آئين نامه مالي شهرداري ها

ارائه اصلاحيه تصويب تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري گلمكان سال 1401