صفحه اصلی > اخبار و اخبار برگزیده : سمپاشی کردن درختان سطح شهر از میدان توحید تا خانه بهداشت ۲ و سم زدن درختان داخل شهرداری

سمپاشی کردن درختان سطح شهر از میدان توحید تا خانه بهداشت ۲ و سم زدن درختان داخل شهرداری

سمپاشی کردن درختان سطح شهر از میدان توحید تا خانه بهداشت ۲ و سم زدن درختان داخل شهرداری