صفحه اصلی > اخبار : دهه کرامت مبارک

دهه کرامت مبارک

بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات
بر شافع ما روز قیامـت صـلوات
در شـام ولادتـش که شادنـد همـه
بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات
دهه کرامت بر شما و خانواده محترمتان مبارک