صفحه اصلی > اخبار : حضوروبازدید فرماندارشهرستان گلبهار از مسیردسترسی به شهرگلمکان دربلوارپژوهش

حضوروبازدید فرماندارشهرستان گلبهار از مسیردسترسی به شهرگلمکان دربلوارپژوهش

حضوروبازدید فرماندارشهرستان گلبهار از مسیردسترسی به شهرگلمکان دربلوارپژوهش
دکترمحمدرضاحاجی زاده فرماندار شهرستان گلبهار باحضوردر بلوارپژوهش درانتهای شهرگلبهار مسیرمطالعاتی دسترسی گلبهاربه گلمکان راموردارزیابی قرارگرفت
سیدمحمدسیدعبداللهی رئیس، علیرضا اصغری شهردار،زرافشان عضوهیئت مدیره شرکت عمران شهر گلبهار سیدهادی سیدی بخشدار،حمیدنظام خواه رئبس،عابدی عضوشورای شهر ،خوشبخت نیا شهردارگلمکان فرماندارراهمراهی می کردند. بااحداث این راه شهرگلمکان به گلبهارمتصل شده ومسیر۲۵کیلومتری گلبهار-گلمکان به ۴کیلومتر کاهش پیدامی کند.