صفحه اصلی > اخبار : جمع آوری خاک و نخاله و خاک مازاد کنار سرویس بهداشتی های بلوار امام رضا(ع) به جهت ایجاد باغچه و کشت گل وگیاه

جمع آوری خاک و نخاله و خاک مازاد کنار سرویس بهداشتی های بلوار امام رضا(ع) به جهت ایجاد باغچه و کشت گل وگیاه