صفحه اصلی > اخبار : تعویض و نصب ستون های برق بلوار امام رضا( ع )و آماده سازی برای عملیات آسفالت

تعویض و نصب ستون های برق بلوار امام رضا( ع )و آماده سازی برای عملیات آسفالت

تعویض و نصب ستون های برق بلوار امام رضا (ع) و آماده سازی برای عملیات آسفالت توسط پرسنل