صفحه اصلی > اخبار : برداشت تیرهای برق داخل حریم خیابان و نصب تیر جدید توسط شرکت برق با مشارکت شهرداری در ابتدای بلوار امام رضا (ع)جهت جلوگیری از حوادث

برداشت تیرهای برق داخل حریم خیابان و نصب تیر جدید توسط شرکت برق با مشارکت شهرداری در ابتدای بلوار امام رضا (ع)جهت جلوگیری از حوادث