صفحه اصلی > مزایده مناقصه : آگهی مزایده اجاره ساختمان غسالخانه واقع در بهشت صالحان(اتمام مهلت)

آگهی مزایده اجاره ساختمان غسالخانه واقع در بهشت صالحان(اتمام مهلت)